ayudas y subvenciones

Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana a Mallorca


Organismo emisor: Consell Insular de Mallorca
Fecha desde: lunes, 29 de marzo de 2021
Fecha hasta: mircoles, 21 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d'acord amb el seu objecte social, l'edició de llibres i fonogrames objecte d'aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d'acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l'establiment principal a Mallorca.Enlaces:
https://seu.conselldemallorca.net/
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083980

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0127 segons. IDI versió 3.2.0-dev