ayudas y subvenciones

Subvencions destinades a empreses per a protegir l'activitat econòmica d'Artà


Organismo emisor: Ajuntament d'Artà
Fecha desde: jueves, 11 de marzo de 2021
Fecha hasta: jueves, 15 de abril de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar les persones empresàries del municipi d’Artà a afrontar els efectes econòmics adversos derivats de la Covid-19 que hagin pogut patir.

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, l’activitat de les quals es trobi recollida dins els epígrafs d’IAE establertes a les bases.

Quantia: les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

a) Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.
b) Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicació de la ITR.

El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el 30 de març de 2021.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/31/1081254

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0134 segons. IDI versió 3.2.0-dev