ayudas y subvenciones

Convocatòria d’ajudes per al comerç de proximitat


Organismo emisor: IDI i Direcció General de Comerç
Fecha desde: jueves, 04 de junio de 2020
Fecha hasta: sbado, 04 de julio de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: comercio
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca , menorca , eivissa , formentera
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Els beneficiaris d'aquests ajuts han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen en el punt segon de l'annex 1 de la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per tant, el termini acabarà el mateix dia que es publiqui del mes següent.

Enlaces:
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4217284
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4247444
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4264572
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/174725
http://contents.idi.es/images/documents/Fulleto_ayudas_comercio_ok.pdf

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0117 segons. IDI versió 3.2.0-dev