En un context de crisi industrial, especialment dels sectors tradicionals, les perspectives de futur per a l’adopció d’una política industrial més vigorosa semblen estar canviant. El punt de partida és el coneixement de la conveniència de prendre en consideració les “necessitats específiques dels sectors”.

En aquesta línia, des de fa més de quinze anys, l’IDI ha desenvolupat polítiques actives i participatives directament amb els sectors amb l’objectiu  de fomentar un canvi estratègic i estructural en les empreses per tal de millorar-ne la competitivitat. Una de les eines que s’han utilitzat per aconseguir aquest objectiu ha estat la metodologia clúster, decisiva per fer front als nous reptes de futur i aprofitar les sinergies conjuntes.

Des del començament, l’IDI ha exercit de dinamitzador de diferents clústers, especialment en les fases inicials de diagnosi, en la definició i posada en marxa d’un pla d’accions per a la millora competitiva de les empreses, i en la promoció de projectes col·laboratius que incorporin elements d’innovació. Aquesta dinamització s’ha fet per a cada clúster mitjançant jornades d’immersió estratègica, tallers d’estratègia empresarial i negoci, cursos de formació específics, realització de visites a empreses, elaboració de plans estratègics, i identificació de projectes conjunts amb un component innovador.

Els sectors amb els quals s’ha fet feina d’una manera molt propera han estat principalment els sectors tradicionals de Balears, en especial els sectors agroalimentari, del calçat i la pell, tèxtil, de bijuteria i joieria, de la fusta i el moble o nàutic. Així, s’han impulsat i promogut els clústers següents:


• Clúster de la Fusta i el Moble de les Illes Balears, impulsat per l’IDI i gestionat per CETEBAL.

• Clúster de la Moda (calçat, tèxtil, bijuteria).

• Clúster Químic de les Illes Balears, impulsat per l'IDI i gestionat per l'Associació de Químics de les Illes Balears

Per la seva banda, la Direcció General d'Innovació i Recerca va impulsar sis clústers de base tecnològica: clúster de tecnologia turística (TurisTEC), clúster biotecnològic i biomèdic (Bioib), clúster audiovisual (CLAB), clúster marítim (IDIMAR), clúster de música (Ibiza Music Cluster) i clúster de turisme (Balears.t).

Més enllà de la definició de sectors tradicionalment establerta, des de l’Administració es va considerar necessari identificar els clústers des d’una òptica de negoci, detectant i identificant aquells segments de negoci amb els quals s’havia de treballar en el futur. Aquest era un pas previ a la implementació d’una política de clústers.

És per això que, l’any 2012, l'IDI i la Direcció General d'Innovació van promoure la realització de l’estudi Mapping de clústers de les Illes Balears, un projecte de col·laboració que havia de servir per identificar, caracteritzar i mapar els sectors empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el qual s’analitzava tot el teixit empresarial de les Illes i es definien les cadenes de valor dels diferents negocis existents.L’objectiu del mapping era molt pràctic: identificar possibles clústers i servir de base per al canvi estratègic dels sectors empresarials de les nostres Illes, tant dels ja existents com dels possibles sectors emergents, i definir-ne els reptes estratègics.

Aquest seria el punt de partida per treballar amb les empreses i amb els agents sectorials en el disseny i l'execució d’actuacions integrals per al foment de la competitivitat, amb el millor aprofitament dels instruments públics.

Descarregau-vos el mapping