S’ha publicat una nova licitació a la plataforma de contractació del Sector Públic el dia 6-02-2019.

L'objecte del contracte és la traducció de textes del castellà i català a l'anglès i alemany, i viceversa.

Podeu consultar el plec de prescripcions tècniques i les claúsules administratives a l’expedient número 29-2019.