L’IDI convoca ajuts per al disseny de plans de transformació digital dins el marc del programa Digitalitza la teva indústria.

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la indústria 4.0 dins el sector empresarial de les Illes Baleares i cercar així la màxima eficiència i competitivitat industrial a través de la digitalització.

Per aquest motiu, les empreses beneficiàries rebran, en el marc d’aquesta convocatòria:

  • Serveis d’assessorament i consultoria per a la definició dels plans de transformació digital. Aquests serveis seran proveïts per l’IDI a través de consultors externs especialitzats anomenats habilitadors digitals.
  • Visites a les instal·lacions de la indústria beneficiària, tant per part del personal de l’IDI com del consultor especialitzat per poder dur a terme els plans de digitalització industrial.
  • Un taller demostratiu grupal de tecnologies concretes en funció de les necessitats detectades en l’assessorament i consultoria de les empreses. Es realitzarà com a màxim dos mesos després de la finalització de l’assessorament i consultoria.
  • Un curs de formació grupal especialitzat en coneixements de tecnologies 4.0 concretes, en funció de les necessitats detectades en l’assessorament i consultoria de les empreses.

Es realitzarà com a màxim en un termini de 3 mesos després de la finalització de l’assessorament i consultoria.

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut de l’IDI les empreses industrials, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la seva activitat a les Illes Balears. El caràcter industrial vindrà determinat pel desenvolupament d’algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i els serveis complementaris.

Les empreses que vulguin rebre aquesta ajuda han d’haver realitzat una autodiagnosi de la situació de la digitalització de l’empresa a través de l’eina creada per l’IDI i obtenir el corresponent informe de la situació de digitalització de l’empresa.

L’IDI destina a aquesta Convocatòria de “Digitalitza la teva indústria” un total de 336.150€ per a una quarantena de beneficiaris. L’ajut serà del 90% del cost subvencionable. És a dir, se subvencionaran les hores de consultoria especialitzada per realitzar un pla de transformació digital. El nombre d’hores subvencionades vindrà determinat per la dimensió de l’empresa, concretament, pel criteri de nombre de treballadors contractats (fixos i fixos discontinus).

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 7 de desembre de 2018.

Aquí teniu el BOIB i els documents necessaris per presentar la sol·licitud.

- Declaració Responsable
- Sol·licitud ajuda