Disseny, redacció i gestió del projecte tècnic i administratiu oficial (planimetries, projectes d'instal·lacions, memòries i pressupostos, AOT, llicència d'activitats, certificacions d'obra) del Saló Nàutic Internacional de Palma, en les seves edicions de 2017, 2018 i 2019.

Data límit per a la presentació d'ofertes, 15 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la subhasta en el BOIB, fins a les 14.00 hores.

Si les proposicions s'envien per correu, el licitador ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació mitjançant fax o correu electrònic, el mateix dia, la tramesa de l'oferta.


La documentació que s'ha de presentar és l'exigida en el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules particulars d'aquesta licitació. Adjuntam planol